Polityka prywatności

Niniejszy dokument ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w ramach aktywności Klienta na stronie internetowej Sklepu, w szczególności w związku z zawieraniem umowy. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią przed przystąpieniem do korzystania ze strony internetowej Sklepu.
Podanie przez Klienta danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane Sklepowi dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Klient wyraził zgodę. W przypadku, gdy Klient postanowi jednakże nie podawać danych osobowych Sklepowi niezbędnych do realizacji zamówienia i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, Sklep nie będzie mógł zrealizować zamówienia.

I. Administrator Danych Osobowych

Innowacyjna Technika Filip Wójcik, ul. Orzechowa 1, 43-332 Pisarzowice, NIP: 937-253-78-99, REGON: 243367844, będący operatorem sklepu ilightyou.pl, adres e-mail: sklep@ilightyou.pl [dalej jako „Sklep”] jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
W przypadku pytań albo wątpliwości w kwestii tego, jak chronione są dane osobowe Klientów przez Sklep, istnieje możliwość skontaktowania się ze Sklepem  poprzez e-mail: sklep@ilightyou.pl

II. Dane osobowe – definicja

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

III. Zakres danych osobowych Klientów przetwarzanych przez Sklep

Sklep będzie zbierał dane osobowe Klientów podczas interakcji ze Sklepem i używał ich do różnych celów, takich jak obsługa strony internetowej, umożliwiając tym samym korzystanie z usług Sklepu, w tym tworzenie kont, kontaktowanie się ze Sklepem. Sklep korzysta z danych osobowych Klientów w celu oceny i analizy ich preferencji, aby spersonalizować ich wrażenia podczas korzystania z usług oferowanych przez Sklep, ulepszenia jego usług oraz oferowania usług lepiej dostosowanych do zainteresowań i preferencji Klientów.
Sposób, w jaki Sklep zbiera i wykorzystuje dane osobowe Klientów, zależy wyłącznie od tego, w jaki sposób Klienci wchodzą w interakcje ze Sklepem i z jakich usług korzystają.

 1. Rejestracja
  1. W trakcie rejestracji Klient jest proszony o podanie danych niezbędnych do założenia konta w Sklepie, dzięki czemu nie będzie musiał przy każdym kolejnym zakupie poświęcać czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia.
  2. Zarejestrowani Klienci po zalogowaniu mają również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany Klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać i zmieniać swoje dane w Sklepie.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne – we wskazanym na stronie internetowej Sklepu zakresie – do założenia konta w Sklepie. Niepodanie danych uniemożliwi Klientowi założenie konta w Sklepie, a tym samym składanie zamówień na oferowane przez Sklep Produkty. Jednocześnie informujemy, że stronę internetową Sklepu można przeglądać bez konieczności zakładania konta w Sklepie.
  4. W trakcie rejestracji Klient jest proszony o podanie następujących informacji:
   1. imię i nazwisko – dane te są niezbędne do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
   2. e-mail – jest niezbędny do logowania do konta założonego na stronie internetowej Sklepu i komunikacji związanej z korzystaniem ze Sklepu;
   3. numer telefonu – jest niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz niezbędny przy procesie składania zamówienia w celu kontaktu Sklepu z Klientami (w przypadku podania niepełnych danych koniecznych do dostawy lub gdy zachodzi konieczność kontaktu w związku z innymi błędami w zamówieniu);
  5. Klienci po zarejestrowaniu się w Sklepie mają możliwość podania swojego pierwszego adresu – ulica, kod pocztowy i adres oraz telefon – stacjonarny lub komórkowy. Adres ten zostanie zapamiętany i następnie automatycznie uzupełniony podczas składania pierwszego zamówienia. Pierwszy adres może być zmieniony w trakcie składania zamówienia na inny dowolnie podany adres.
 2. Złożenie zamówienia
  1. W trakcie składania zamówienia Klienci są proszeni o podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji konta w Sklepie.
 3. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie niżej wymienionych danych:
  1. imię i nazwisko – dane te są niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
  2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – jest niezbędny do zaadresowania przesyłki;
  3. firma/praca (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – gdy Klient zdecyduje się na dostawę Produktu do firmy/pracy – dane te są niezbędne do zaadresowania przesyłki;
  4. numer telefonu – jest niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników);
  5. e-mail – jest niezbędny do komunikacji związanej z korzystaniem ze strony internetowej Sklepu;
 4. W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane Klientów podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Sklep lub Administratora. Sklep współpracuje z operatorem płatności CashBill S.A. zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000323297, wysokość kapitału zakładowego: 5000000 zł opłacony w całości, NIP: 6292410801, Regon: 24104857200000
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne – we wskazanym na stronie Sklepu zakresie – do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi Sklepowi zawarcie z Klientem umowy sprzedaży.
 6. Sklep zastrzega sobie również możliwość zbierania innych danych od podmiotów trzecich dla realizacji oznaczonych, zgodnych z prawem celów, z zastrzeżeniem spełnienia w tym zakresie wymogów wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, w tym wypełnienia odrębnych obowiązków informacyjnych.
 7. Zwroty
  Gdy Klient zdecyduje się zwrócić Sklepowi zakupiony Produkt, Sklep będzie przetwarzać dane osobowe Klienta, niezbędne do zarządzania jego prośbą o zwrot i zwrotem pieniędzy. Podstawę prawną takiego przetwarzania danych osobowych w procesie zwrotu Produktu stanowić będzie art. 6 ust. 1 b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

IV. W jakim celu, na jakiej podstawie oraz jak długo Sklep przetwarza dane osobowe Klientów?

 1. Nazwa celu przetwarzania: założenie, funkcjonowanie i korzystanie z konta Klienta w Sklepie;
 2. Opis celu przetwarzania: udostępnienie funkcjonalności konta internetowego Sklepu (historia zamówień, zwrot produktów, dane osobiste);
 3. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą);
 4. Okres przetwarzania: do chwili odwołania zgody przez Klienta lub do momentu ustalenia przez Sklep, że dane się zdezaktualizowały;
 1. Nazwa celu przetwarzania: zawarcie i realizacja umowy;
 2. Opis celu przetwarzania: zawarcie i wykonywanie przez Sklep umów z Klientami;
 3. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą);
 4. Okres przetwarzania: dane Klientów będą przetwarzane przez czas trwania umowy i dodatkowo maksymalnie przez okres 6 lat od upływu daty wymagalności roszczenia cywilnoprawnego (dla roszczeń zwykłych) i 3 lata (dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) – art. 118 KC;
 1. Nazwa celu przetwarzania: dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy;
 2. Opis celu przetwarzania: dochodzenie roszczeń w związku z zawarciem i wykonaniem przez Sklep umów z Klientami;
 3. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą);
 4. Okres przetwarzania: dane Klientów będą przetwarzane przez czas trwania umowy i dodatkowo maksymalnie przez okres 6 lat od upływu daty wymagalności roszczenia cywilnoprawnego (dla roszczeń zwykłych) i 3 lata (dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) – art. 118 KC;
 1. Nazwa celu przetwarzania: obsługa reklamacji;
 2. Opis celu przetwarzania: rozpatrywanie reklamacji kierowanych przez Klientów do Sklepu;
 3. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora);
 4. Okres przetwarzania: okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub reklamacji;
 1. Nazwa celu przetwarzania: obsługa wniosków , skarg i zapytań;
 2. Opis celu przetwarzania: obsługa i udzielenie odpowiedzi na wnioski, skargi i zapytania kierowane przez Klientów do Sklepu;
 3. Podstawa Prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora);
 4. Okres przetwarzania: okres niezbędny do rozpatrzenia skargi lub zapytania, udzielenia odpowiedzi, załatwienia sprawy;
 1. Nazwa celu przetwarzania: marketing elektroniczny własnych produktów i usług;
 2. Opis celu przetwarzania: prowadzenie marketingu elektronicznego własnych produktów i usług poprzez automatyczne systemy wysyłające e-maile (np. wysyłanie newsletterów);
 3. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 a RODO (potrzebna będzie dobrowolna zgoda Klienta);
 4. Okres przetwarzania: do chwili odwołania zgody przez Klienta lub do momentu ustalenia przez Sklep, że dane się zdezaktualizowały;
 1. Nazwa celu przetwarzania: marketing bezpośredni własnych produktów i usług;
 2. Opis celu przetwarzania: prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług;
 3. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora);
 4. Okres przetwarzania: do momentu wniesienia sprzeciwu, do momentu odwołania zgody przez Klienta lub do momentu ustalenia przez Sklep, że dane się zdezaktualizowały;
 1. Nazwa celu przetwarzania: profilowanie marketingowe oraz działania remarketingowe;
 2. Opis celu przetwarzania: dokonanie profilowania marketingowego w celu promocji własnych produktów i usług oraz działania remarketingowe (wyświetlanie dostosowanej zawartości Strony, Google AdWords), funkcja porzuconego koszyka;
 3. Podstawa Prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora);
 4. Okres przetwarzania: do momentu wniesienia sprzeciwu, do momentu odwołania zgody przez Klienta lub do momentu ustalenia przez Sklep, że dane się zdezaktualizowały;
 1. Nazwa celu przetwarzania: archiwizacja księgowa i podatkowa;
 2. Opis celu przetwarzania: archiwizowanie przez Sklep danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 3. Podstawa Prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
 4. Okres przetwarzania: minimalny okres wymagany przepisami prawa tj. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;
 1. Nazwa celu przetwarzania: wykonanie obowiązków publicznoprawnych;
 2. Opis celu przetwarzania: wykonywanie przez Sklep obowiązków publicznoprawnych w związku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 3. Podstawa Prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
 4. Okres przetwarzania: minimalny okres wymagany przepisami prawa tj. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;

V. Przekazywanie danych

 1. Sklep nie przekazuje danych Klientów, nie sprzedaje ich ani nie wymienia się nimi w celach marketingowych z podmiotami trzecimi. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Klientom usług przez Sklep.
 2. Na podstawie i w granicach prawa dane osobowe Klientów uzyskiwane podczas procesu składania zamówienia w naszym Sklepie mogą zostać przekazane następującym podmiotom:
  1. podmiotom z którymi Sklep współpracuje w zakresie i procesie dostawy Produktów;
  2. podmiotom z którymi Sklep współpracuje w zakresie przygotowania zamówienia;
  3. podmiotom prowadzącym na rzecz Sklepu obsługę księgową i kadrowo-płacową;
  4. podmiotom finansowym, w tym w szczególności instytucjom finansowym;
 3. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Sklep dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, dane osobowe Klientów będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej Polityce Prywatności.
 4. Dane osobowe Klientów zostały zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dostęp do przetwarzanych przez Sklep danych osobowych mają wyłącznie upoważnione osoby, które zostały zobowiązane do zachowania danych w poufności.

VI. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

 1. Sklep nie przekazuje i nie planuje w przyszłości przekazywać danych osobowych Klientów poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

VII. Wycofanie zgody

 1. W każdej chwili Klientom przysługuje prawo do wycofania zgody wobec przetwarzania przez Sklep ich danych osobowych na podstawie zgody udzielonej w przypadkach wskazanych w tabeli zamieszczonej w punkcie IV  niniejszej Polityki Prywatności. Gdy Klient to uczyni, to wówczas Sklep nie będzie mógł więcej wysyłać Klientom żadnych ofert w ramach marketingu elektronicznego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych.
 2. Wycofanie przez Klientów zgody wobec przetwarzania przez Sklep ich danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Sklep dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VIII. Prawa Klientów realizowane przez Sklep w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Zgodnie z RODO, Klientom przysługuje:
  1. prawo dostępu do ich danych oraz otrzymania ich kopii: Klienci mają prawo uzyskać potwierdzenie, że ich dane osobowe są przetwarzane przez Sklep. Ponadto, Klienci mają prawo do uzyskania bardziej szczegółowych informacji o przechowywanych i przetwarzanych przez Sklep danych osobowych oraz, pod pewnymi warunkami, prawo do otrzymania kopii tych danych osobowych.
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych: Klienci mają prawo do poprawienia niedokładnych danych osobowych dotyczących ich osoby oraz, z uwzględnieniem celu przetwarzania, do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
  3. prawo do usunięcia danych osobowych – w pewnych przypadkach, Klienci mają prawo do usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Okoliczności te obejmują: dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób; Klient wycofa zgodę na przetwarzanie oparte na zgodzie; przetwarzanie odbywa się w celach marketingu bezpośredniego; dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone.
 2. Istnieją jednak pewne ogólne wyłączenia prawa do usunięcia. Te ogólne wyłączenia obejmują sytuacje, w którym przetwarzanie jest konieczne: w celu korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; w celu zapewnienia zgodności z obowiązkiem prawnym; w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
  W niektórych przypadkach, Klienci mają prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych. Jeśli przetwarzanie zostało ograniczone, Sklep może nadal przechowywać dane osobowe Klientów. Jednak w przeciwnym razie Sklep będzie je przetwarzać wyłącznie:
  1. za zgodą Klientów;
  2. w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
  3. w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej;
  4. ze względu na ważny interes publiczny.
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
  W każdej chwili przysługuje Klientom prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sklepu, który został wskazany tabeli zamieszczonej w punkcie IV niniejszej Polityki Prywatności. Sklep przestanie przetwarzać dane Klientów w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych osobowych Klientów istnieją dla Sklepu ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Klientów, praw i wolności lub dane osobowe Klientów będą niezbędne Sklepowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  Klienci mają również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Sklep ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Jeśli Klient złożą taki sprzeciw, Sklep przestanie przetwarzać jego dane osobowe w tym celu.
 5. Prawo do przenoszenia danych osobowych Klientów:
  W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Klienta lub łącząca go ze Sklepem umowa, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, Klient ma prawo do otrzymywania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie. Prawo to nie ma jednak zastosowania, jeżeli miałoby to niekorzystny wpływ na prawa i wolności innych osób.
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  Klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli ich zdaniem, przetwarzanie ich danych osobowych przez Sklep narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym, któremu Klienci mogą zgłosić skargę jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Klientów żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację.
 2. Aby móc zaoferować Klientom informacje dostosowane do ich indywidualnych preferencji, Sklep uważa, że posiada uzasadniony interes do tego, aby sporządzić profil Klienta w oparciu o posiadane przez niego informacje (takie, jak preferencje dotyczące przeglądania stron internetowych, upodobania dotyczące oferowanych przez Sklep Produktów lub historii zakupów) oraz w oparciu o udostępnione Sklepowi przez Klientów dane osobowe. Przetwarzanie tych danych w ocenie Sklepu jest dla Klientów korzystne, gdyż pozwala to na polepszenie ich doświadczeń zakupowych oraz pozwala na otrzymanie informacji zgodnej z ich preferencjami zakupowymi. Jednocześnie w ocenie Sklepu skierowanie do Klientów tak spersonalizowanej oferty w oparciu o powyższe dane nie wywiera na ich istotnego wpływu.

X. Media Społecznościowe i odnośniki do innych stron

 1. Dla wygody Klientów, strona internetowa Sklepu zawiera funkcjonalności zintegrowane z zewnętrznymi platformami mediów społecznościowych, które Klienci mogą aktywować manualnie. W takim przypadku strony trzecie, które obsługują te platformy będą mogły identyfikować użytkownika, określać w jaki sposób korzysta z witryny internetowej czy łączyć i przechowywać te informacje z profilem w mediach społecznościowych. Korzystanie ze wskazanych funkcjonalności może wiązać się z zapisaniem w urządzeniu końcowym Klientów cookies tych podmiotów. Prosimy aby zapoznali się Państwo z polityką prywatności tych mediów. Aktywacja wskazanych funkcjonalności nie jest obowiązkowa – Klienci będą mogli skorzystać z usług Sklepu bez potrzeby ich integracji z platformami zewnętrznymi.

XI. Cookies i dane eksploatacyjne

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
 5. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 6. Sklep internetowy może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
  1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
  4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
  5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.
 7. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 8. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 9. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
 10. Sklep internetowy przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

XII. Kontakt

 1. Pytania dotyczące polityki prywatności, zasad przetwarzania danych osobowych lub kwestii poruszonych w niniejszej Polityce Prywatności, prosimy przesyłać adresem email: sklep@ilightyou.pl

XIII. Uaktualnienia Polityki Prywatności

 1. W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki Prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na stronie internetowej Sklepu. Sklep będzie informować o każdej zmianie treści Polityki Prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzysta z danych osobowych Klientów lub ich praw. Klienci zostaną poinformowani o takich zmianach za pośrednictwem różnych kanałów przy użyciu naszego Sklepu (na przykład, poprzez wyświetlenie bannera, wyskakującego okienka lub powiadomienia push) lub wysyłając Klientom wiadomość e-mail, jeżeli wprowadzana zmiana miałaby duży wpływ na ich prywatność, aby dać Klientom możliwość zaznajomienia się ze zmianami, ocenienia ich i, w przypadku wyrażenia chęci, sprzeciwienia się im lub wyrejestrowania się z określonej usługi lub funkcji. W każdym przypadku, Sklep zaleca staranne zapoznanie się z niniejszą Politykę Prywatności.

  Data publikacji: 24.10.2020 r.