Regulamin Sklepu

I. Postanowienia ogólne i informacje o sprzedawcy

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym I LIGHT YOU (zwanym dalej „Sklepem”) zlokalizowanym pod adresem ilightyou.pl
 2. Właścicielem Sklepu jest: Innowacyjna Technika Filip Wójcik, ul. Orzechowa 1, 43-332 Pisarzowice, NIP: 937-253-78-99, REGON: 243367844, adres e-mail: sklep@ilightyou.pl
 3. Przed złożeniem zamówienia Klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług Sklepu i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia.

 II. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Sklep internetowy: Sklep internetowy znajdujący się pod adresem ilightyou.pl
 2. Regulamin: niniejszy Regulamin, dotyczący świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego I l ight you.
 3. Sprzedawca: Innowacyjna Technika Filip Wójcik, ul. Orzechowa 1, 43-332 Pisarzowice, NIP: 937-253-78-99, REGON: 243367844 – właściciel Sklepu internetowego I light you dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Produktów bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 4. Klient: osoba fizyczna lub osoba prywatna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, wyposażoną w zdolność prawną, która po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu dokonuje zakupów w Sklepie internetowym I light you.
 5. Strony umowy: Sprzedawca i Klient.
 6. Produkt: Dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą [Sklepem].
 7. Cena: wyrażona w polskiej walucie (PLN), zawiera podatek (kwota brutto). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.
 8. Umowa sprzedaży: Umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą [Sklepem] za pośrednictwem sklepu internetowego ilightyou.pl.
 9. Dane osobowe: dane Klienta o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę [Sklep]: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),  numer konta bankowego.
 10. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm).
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 12. Koszyk: elektroniczny formularz zamówienia udostępniony przez Sprzedawcę [Sklep] na stronach sklepu internetowego I light you, za pomocą, którego Klient dokonuje zakupu Produktów.
 13. Formularz zamówienia: interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenia Zamówienia przez dodanie Produktów do Koszyka i określenie warunków Umowy Sprzedaży i sposobie płatności i dostawy.
 14. Zamówienie – należy przez to rozumieć czynność prawną (zawarcie umowy kupna-sprzedaży) dokonywaną przy użyciu Koszyka, w czasie, której Klient wyraża chęć kupna wybranych Produktów zgodnie z ich opisem oraz Ceną.
 15. Realizacji Zamówienia: liczba dni roboczych kiedy Sprzedawca [Sklep] skompletuje i przekaże do dostarczenia zamówione Produkty na adres wskazany przez Klienta.
 16. Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 17. Dostawa: rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika (np. firmy kurierskiej) oraz kosztów tej usługi.
 18. Koszt dostawy: opłata za Dostawę Produktu do Klienta określona poprzez czas i koszty dostawy w sklepie internetowym I light you.
 19. Płatności: czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie wskazanej Ceny Produktów i Kosztów dostawy.
 20. Dowód zakupu: należy przez to rozumieć potwierdzenie zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedającym [Sklepem], a Klientem np. w formie rachunku, faktury lub potwierdzenia dokonania Płatności.
 21. Kodeks cywilny: ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 22. Adres reklamacyjny: Innowacyjna Technika Filip Wójcik, ul. Orkiszowa 14/2, 62-020 Gortatowo.
 23. Dane kontaktowe: Innowacyjna Technika Filip Wójcik, ul. Orkiszowa 14/2, 62-020 Gortatowo, e-mail: sklep@ilightyou.pl

III. Korzystanie ze sklepu internetowego i zamówienia

 1. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego jest zaakceptowanie Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności Produktu u dostawcy. Wpłacone przez Klienta środki pieniężne zostaną wówczas niezwłocznie zwrócone na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 3. Zamówienia w Sklepie można składać poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu. Aby zamówić Produkt należy dokonać wyboru rodzaju Produktu i jego ilości, poprzez dodanie go do Koszyka, a następnie po sprawdzeniu czy wybrane Produkty i ich ilości są zgodne z wolą Klienta, kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”. Klient w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania zamówienia.
 4. Zamówienia drogą elektroniczną mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.
 5. Dla Stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Produkcie w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: Cena, charakterystyka Produktu, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób Dostawy.
 6. Przedstawienie Produktów w Sklepie jest niezobowiązujące i niewiążące i nie przedstawia oferty w sensie Kodeksu Cywilnego. W Sklepie Klient składa ofertę umowy kupna. Wraz z odesłaniem zamówienia przez Klienta umowa kupna nie dochodzi jeszcze do skutku. Klient otrzymuje potwierdzenie drogą elektroniczną, iż Sklep otrzymał zamówienie (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy, lecz ma na celu poinformowanie Klienta, iż zamówienie dotarło do Sklepu.
 7. Zawarcie umowy kupna następuje w momencie, gdy Sklep przyjmie zamówienie Klienta, wysyłając zamówiony Produkt i potwierdzając to drugim e-mailem (potwierdzenie wysyłki). Umowa kupna zostaje zapisana w bazie danych Sklepu, w celu realizacji zamówienia. Może ona zostać udostępniona Klientowi – oprócz potwierdzenia wysyłki drogą elektroniczną – jeżeli wykaże on szczególne zainteresowanie ponownym przekazaniem tej umowy.
 8. Klient zobowiązuje się w trakcie składania zamówienia podać wszelkie informacje niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z prawdą, tj. imię i nazwisko, dokładny adres miejsca, gdzie ma być dostarczony produkt, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. W przypadku podania nieprawdziwych danych Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
 10. Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Klient wskaże:
  • dane potrzebne do realizacji zamówienia,
  • zamówione Produkty,
  • sposób dostawy (firma kurierska, paczkomaty),
  • sposób płatności.
 11. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
 12. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 13. Wysyłka zakupionego Produktu/Produktów realizowana jest od momentu zaksięgowania płatności na koncie bankowym Sklepu.
 14. Złożenie Zamówienia i jego potwierdzenie przez Klienta stanowi prawnie wiążącą Umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Sklepem internetowym a Klientem.
 15. W przypadkach, gdy Sklep nie ma możliwości wysłania Produktu zamówionego przez Klienta, Sklep zobowiązuje się do wysłania Produktu zastępczego za tą samą cenę, wybranego przez Klienta lub zwrotu płatności za Produkt oraz przesyłkę, informując uprzednio o tym Klienta drogą elektroniczną.
 16. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
 17. Sklep prowadzi działalność na terenie Polski.
 18. Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej i jest uprawniony do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk Produktu.
 19.  Sklep wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.
 20. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail podany w procesie składania zamówienia.

IV. Dostawa i płatności

 1. Klient może dokonać płatności poprzez system CashBill.
 2. Metody płatności możliwe do wyboru przy składaniu zamówienia to: e-przelew (wyświetlane jako Płatności elektroniczna), płatność BLIK . W określonych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty.
 3. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskiej walucie (PLN) i są cenami brutto. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy.
 4. Informacje zawarte na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań.
 5. Termin płatności – realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy w terminie 7 dni roboczych.
 7. Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz paczkomatów Inpost.
 8. Zamówione Produkty dostarczone są zgodnie z regulaminem Dostawcy.
 9. Sklep wysyła Produkt  do Klienta w terminie 1- 4 dni roboczych, liczonych od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu. W okresie świątecznym 1-31 grudnia realizacja zamówień może ulec wydłużeniu do 5 dni roboczych.
 10. Klient pokrywa całkowity koszt dostawy.
 11. Zamówienia są realizowane i dostarczane w dni robocze. Cena przesyłki jest uzależniona od jej wielkości i od wartości zamówienia.
 12. Klient zobowiązany jest sprawdzić stan paczki przy odbiorze. Jeżeli paczka jest uszkodzona należy zgłosić to do firmy kurierskiej. W sytuacji gdy Klient odbierze uszkodzoną przesyłkę, reklamacje nie będą uwzględniane przez Sklep.
 13. W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy przesyłka będzie wymagała ponownego wysłania do Klienta (gdy nie zostanie odebrana przez Klienta i wróci do nadawcy), a sytuacja taka nastąpi nie z winy Sklepu, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty pokrywającej koszt ponownego nadania przesyłki tą samą drogą, jaka wybrana została pierwotnie.
 14. Jeżeli zamówiony Produkt nie jest dostępny w magazynie i umowa kupna nie dojdzie do skutku, Sklep zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi Produktów podobnych do zamówionych. Klient nie jest zmuszony do akceptacji tej opcji.
 15. W razie opóźnień dostawy Firma informuje Klienta niezwłocznie o przypuszczalnym czasie realizacji,  dopuszczając jednocześnie rezygnację z zamówienia.

V. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie Sklepu internetowego.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Klientów bez względu na formę złożenia zamówienia.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu internetowego.
 4. W razie zmiany lub nieważności, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 5. Zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie do wszelkich spraw w nim uregulowanych oraz związanych z Zamówieniami złożonymi przez Klienta od daty ich ogłoszenia. Do Zamówień (oraz wszelkich spraw uregulowanych w Regulaminie) złożonych przed datą ogłoszenia zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie, w której Zamówienia takie zostały złożone.
 6. W przypadku zmiany Regulaminu nowa treść Regulaminu zostanie opublikowana na stronie https://ilightyou.pl/regulamin-sklepu/ najpóźniej na 7 dni przed wprowadzonymi zmianami. Ponadto, w zakładce „Regulamin” będą opublikowane wszystkie wersje historyczne Regulaminu ze wskazaniem okresu obowiązywania każdej z nich.
 7. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z odesłaniem do nowej treści Regulaminu wyświetli się przy pierwszym skorzystaniu przez Klienta ze strony internetowej Sklepu natychmiast po wejściu w życie zmiany Regulaminu z prośbą o akceptację nowej treści Regulaminu przez Klienta. Jeśli jednak Klient nie dokona takiej akceptacji, Sklep zablokuje automatycznie możliwość dalszego korzystania z usług od daty wejścia nowej wersji Regulaminu w życie do czasu akceptacji zmiany Regulaminu przez Klienta. Brak akceptacji Regulaminu nie powoduje skasowania konta.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowania obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827).

  Data publikacji: 24.10.2020 r.