REGULAMIN „REKLAMACJI i ZWROTÓW”

I. Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności Produktu z umową, Klient zobowiązuje się do niezwłocznego kontaktu ze Sklepem wysyłając informację na adres e-mail sklep@ilightyou.pl Informacja musi zawierać opis niezgodności, datę stwierdzenia wady i okoliczności jej wykrycia.
 2. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
  • żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 3. Jeśli Klientem jest konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 4. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 5. Sklep rozpatruje reklamację Klienta w terminie 14 dni od odbioru zwróconego Produktu. Brak ustosunkowania się Sklepu w powyższym terminie oznacza, że Sklep uznał reklamację za uzasadnioną. Sklep w przypadku braku uznania reklamacji przekaże pisemne, szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji.
 6. Reklamacje związane z zakupionym Produktem rozpatrywane będą na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 7. Koszty transportu Produktu związane z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa Klient.

II. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji o dochodzenia roszczeń

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Niżej przedstawione postanowienia mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sklepu do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sklepu o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sklep na piśmie lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Klienta będącego konsumentem reklamacji spór nie został rozwiązany.
 2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sklepem;
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sklepem, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  • Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

III. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail sklep@ilightyou.pl
 2. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, zwrot Produktu do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży (tj. od dnia nadania oświadczenia o odstąpieniu).
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta bezpośrednie koszty zwrotu Produktu z tytułu odstąpienia od umowy ponosi Klient (art. 34 ust. 2 ww. ustawy).
 4. Prawo odstąpienia od umowy i zwrotu Produktu nie przysługuje Klientowi jeżeli otrzymany przez Klienta produkt dostarczony był w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5. Zwracany Produkt nie może nosić oznak użytkowania ponad wynikające z czynności zwykłego zarządu rzeczą. Zwracany Produkt musi być kompletny i w miarę możliwości, zapakowany w oryginalne opakowanie.
 6. Produkt należy wysłać wraz z dokumentem sprzedaży, inaczej zwroty nie będą rozpatrywane.
 7. W przypadku Produktu uszkodzonego podczas dostawy, zwroty przyjmowane są tylko po sporządzeniu protokołu  przy udziale firmy kurierskiej.
 8. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 9. Sugerujemy również odesłanie zwracanego Produktu w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w konstrukcję Produktu lub śladów korzystania z niego. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie zwracanego Produktu i nieodsyłanie go w kopercie.
 11. Sklep zwróci Klientowi uiszczoną przez niego płatność korzystając z takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 12. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Produktu lub dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Należy dokładnie sprawdzić stan przesyłki przy kurierze. W przypadku stwierdzonych uszkodzeń zewnętrznych przesyłki prosimy o spisanie protokołu szkody z kurierem i niezwłoczne przesłanie go na adres:  sklep@ilightyou.pl
 14. Można odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki podając jako powód odmowy rodzaj uszkodzenia paczki.
 15. Zwracany Produkt należy przesłać na adres: Innowacyjna Technika Filip Wójcik, ul. Orkiszowa 14/2, 62-020 Gortatowo.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin „Reklamacji i Zwrotów” [dalej jako „Regulamin”] wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Klientów bez względu na formę złożenia zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej Sklepu.
 4. W razie zmiany lub nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 5. Zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie do wszelkich spraw w nim uregulowanych oraz związanych z Zamówieniami złożonymi przez Klienta od daty ich ogłoszenia. Do Zamówień (oraz wszelkich spraw uregulowanych w Regulaminie) złożonych przed datą ogłoszenia zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie, w której Zamówienia takie zostały złożone.
 6. W przypadku zmiany Regulaminu nowa treść Regulaminu zostanie opublikowana na stronie https://ilightyou.pl/regulamin-sklepu/ najpóźniej na 7 dni przed wprowadzonymi zmianami i będzie zawierać informację o dokładnej dacie wejścia w życie nowego Regulaminu. Ponadto, w zakładce „Regulamin” będą opublikowane wszystkie wersje historyczne Regulaminu ze wskazaniem okresu obowiązywania każdej z nich.
 7. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z odesłaniem do nowej treści Regulaminu wyświetli się przy pierwszym skorzystaniu przez Klienta ze strony internetowej Sklepu natychmiast po wejściu w życie zmiany Regulaminu z prośbą o akceptację nowej treści Regulaminu przez Klienta. Jeśli Klient nie dokona takiej akceptacji, Sklep zablokuje automatycznie możliwość dalszego korzystania z usług od daty wejścia nowej wersji Regulaminu w życie do czasu akceptacji zmiany Regulaminu przez Klienta. Brak akceptacji Regulaminu nie powoduje skasowania konta.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowania obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827 z późniejszymi zmianami).

  Data publikacji: 24.10.2020 r.